نوروپاتی محیطی

یکی از عوارض شایع بیماران دیابتی نوع دوم ، نوروپاتی محیطی است که بیمار از درد ناحیه انتهای اندام‌تحنانی ، گز گز و بی حسی اندام تحتانی خصوصا کف پا رنج می برد، و علایمی میخچه مانند در کف پا و انگشتان این افراد دیده می شود در حدی که از پوشیدن کفش عاجز می […]

بیشتر