واحد کار درمانی کلینیک توان نوین

کاملا مجهز با کادر درمانی متخصص و هماهنگ با مسئول کیلینیک(دکتر نوشین الوندیان)، در بیماری های مختلف اندام فوقانی در خدمت بیماران می باشد.

مراحل درمانی

(MMT + SENSORY ASSESSMENT+ROM+ MEASUREMENT=TREATMENT PLAN)

بیماری های شایع که نیاز به کاردرمانی دارند:

ضایعات تاندونی دست Flexor & Extensor Tendon

 • برنامه هفتگی با توجه به نوع جراحی
 •   ساخت و تایید اسپیلنت
 •  کنترل ادم و پیشگیری از کانتچر
 •  بهبود Scar ، Adhision
 •    گلاید تاندون   Tendon gliding

جابه جایی تاندون Tendon Transfer

 •  ارزیابی قبل از عمل
 •  ارزیابی و MMT ،وضعیت بافت نرم،Tension و حس بیمار و میزان ROM
 •  تجویز اسپیلنت، بهبود اسکار، Motor Re-education
000darman
00darman

(Ortopedic Disease (  Dequervain, Trigger Fingger, Dupuytren

 • Tendon Gliding  Exercise
 • Tendon Blocking Exercise
 • تجویز اسپیلنت
 • استفاده از مدالیته

آمپوتاسیون  Amputation

 • آموزش عملکردی از پروتز
 • Sensory  Re-education , Desensitization

Flap  & Amp Graft

 • Skin Conditioning
 • Positioning
 • Scar Managment , Friction Massage , Compression Therapy
 • تجویز و ساخت اسپیلنت
 • حفظ دامنه حرکتی

ضایعات اعصاب محیطی Axillary Nerve, Median,Nerve  , Ulnar & Radial Nerve

 • ارزیابی  قدرت ، حرکت و حس
 • ارزیابی Function
 • تجویز و ساخت اسپیلنت جهت پیشگیری از دفورمیتی
 • بازسازی حسی و حرکتی
 • Sensory & Motor Re-education
 • Desensitization
moch3